Από το Blogger.
Δράσεις

Decoration

Αναρτήσεις

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016

Επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. Β1 και Β2 επιπέδου

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β΄ επιπέδου Τ.Π.Ε.)»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020

Η παρεχόμενη από την παραπάνω Πράξη επιμόρφωση αποτελεί μετεξέλιξη και συνέχιση της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, και θα υλοποιηθεί σε δυο φάσεις – επίπεδα (Εισαγωγική και Προχωρημένη επιμόρφωση), ο συνδυασμός των οποίων θα οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στην ολοκληρωμένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση κι εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.).

Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο της Πράξης θα υλοποιηθούν προγράμματα:

Α) «Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε.» (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε.), για 30.000 εκπαιδευτικούς και

Β) «Προχωρημένης επιμόρφωσης για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη» (Β2 επίπεδο Τ.Π.Ε.), για 5.000 εκπαιδευτικούς.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. αποτελεί η πιστοποίηση στις βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α’ επίπεδο Τ.Π.Ε.), με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ19/20, καθώς και τους επιμορφωτές Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε. που είναι ενταγμένοι στα σχετικά μητρώα παλαιότερων πράξεων επιμόρφωσης σε βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε.1. Για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε., προϋπόθεση αποτελεί η προηγούμενη επιτυχής συμμετοχή στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. και η πιστοποίηση στις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες.

2:00 π.μ. - By Γιώργος Γώγουλος 0

0 σχόλια:

Τρίτη 28 Ιουνίου 2016

Προϋποθέσεις λειτουργίας Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2016-17

Μετά την έκδοση της με αριθμ. Φ2/88938/Δ4/01-06-2016 (Β΄ 1567) Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ και Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ. και της σχετικής εισήγησης του Ι.Ε.Π. (υπ΄ αριθμ. 14/2016 Πράξη Δ.Σ.), το ΥΠΠΕΘ απέστειλε οδηγίες σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας της Α΄ και Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ.

Σχετική εγκύκλιος: Φ8/105357/Δ4/28-06-2016

Ειδικότερα:

1. Μαθήματα: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» και «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

Όταν ο αριθμός των μαθητών/τριών του τμήματος είναι μεγαλύτερος από δεκαέξι (16), κάθε τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες. Σε κάθε ομάδα διδάσκονται εναλλάξ τα μαθήματα «Πληροφορική» και «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» ένα συνεχόμενο δίωρο εβδομαδιαίως

2. Μαθήματα Επιλογής της Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ.

Τα οκτώ (8) μαθήματα επιλογής της Α΄ Τάξης αντιστοιχούν σε γνωστικά αντικείμενα των οκτώ (8) Τομέων της Β΄ τάξης (εξαιρείται ο Τομέας Πληροφορικής, καθώς η Πληροφορική είναι μάθημα Γενικής Παιδείας). Οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να επιλέξουν μέχρι τρία (3) από τα οκτώ (8) μαθήματα ανάλογα με τους Τομείς της Β΄ Τάξης που λειτουργούν στο σχολείο.

3. Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (Ζ.Δ.Δ.)

Στο πλαίσιο των μαθημάτων προσανατολισμού εισάγεται η «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» (Ζ.Δ.Δ.) - (Δημιουργώ και ...μαθαίνω). Πρόκειται για μια ζώνη «εκπαιδευτικής καινοτομίας», η οποία για πρώτη φορά εισάγεται στα ΕΠΑ.Λ. και η οποία δίνει τη δυνατότητα ευελιξίας στους μαθητές/μαθήτριες και στη σχολική μονάδα να διαμορφώσουν από κοινού ένα σύνολο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες τόσο των μαθητών/-τριών όσο και της τοπικής κοινωνίας.
Τα προγράμματα της Ζ.Δ.Δ. καθορίζονται με τη συνεργασία του Συλλόγου Διδασκόντων, εκπροσώπων των μαθητών της Α΄ τάξης και του Συμβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης και κρίνεται σκόπιμο να υλοποιούνται σε μικρότερες ομάδες μαθητών/τριών και όχι από ολόκληρα τμήματα.
Στο πλαίσιο της Ζ.Δ.Δ. μπορεί να δημιουργούνται ομάδες από 12 κατ΄ ελάχιστο μαθητές/μαθήτριες ανά θεματική ενότητα. Για κάθε ομάδα ορίζεται υπεύθυνος εκπαιδευτικός. Εάν μια ομάδα έχει πάνω από 18 μαθητές/μαθήτριες μπορεί να ορίζεται και δεύτερος εκπαιδευτικός. Για να δημιουργηθεί 2η ομάδα απαιτείται ο αριθμός των μαθητών/-τριών να είναι 24. Για να δημιουργηθεί 3η ομάδα απαιτείται ο αριθμός των μαθητών/-τριών να είναι 36 κ.ο.κ. Σε ΕΠΑ.Λ. όπου ο αριθμός μαθητών/-τριών στην Α΄ τάξη είναι κάτω από 12 δημιουργείται μία ομάδα.

4. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων του τομέα Πληροφορικής σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών/-τριών μέχρι και δεκαέξι (16) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών/-τριών από δεκαεπτά (17) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. 94590/Δ2/09-06-2016 (Β΄ 1671) Υπουργική Απόφαση.
11:09 μ.μ. - By Γιώργος Γώγουλος 0

0 σχόλια:

Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016

Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου, σχολικό έτος 2016-17

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β ́ 1671/10-06-2016 η με αρ. πρωτ. 94590/Δ2/09-06-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου». Η ισχύς της οποίας αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-17.
1:52 π.μ. - By Γιώργος Γώγουλος 0

0 σχόλια:

Κυριακή 12 Ιουνίου 2016

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1670/10-6-16 η απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου, οι οποίες θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2016-17.

Ειδικότερα:
Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες.

Όταν ένας εκπαιδευτικός διδάσκει μαθήματα δεύτερης ανάθεσης, είτε από τη βασική του ειδικότητα είτε από τη δεύτερη ειδικότητα που του έχει αποδοθεί, οι ώρες των μαθημάτων δεύτερης ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11) διδακτικών ωρών.

Ερευνητική Εργασία
Το μάθημα «Ερευνητική Εργασία» διδάσκεται από έναν εκπαιδευτικό και ανατίθεται, αφού ανατεθούν στους εκπαιδευτικούς τα διδασκόμενα μαθήματα της ειδικότητάς τους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας ανά τετράμηνο.

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας ανά τετράμηνο, εφόσον:
  • απαιτείται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου και
  • δεν απαιτείται η μετακίνησή τους σε άλλη σχολική μονάδα για κάλυψη ωρών της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με τις ανάγκες της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ12 (εκτός ΠΕ12.13), ΠΕ14.04 και ΠΕ17 (εκτός ΠΕ17.09) μπορούν να αναλάβουν μέχρι τέσσερα Τμήματα Ερευνητικής Εργασίας ανά τετράμηνο.

Επίσης αναφέρεται ότι οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής, έχουν Β΄ ανάθεση στα Μαθηματικά με τη σημείωση ότι:
ΠΕ19 με πτυχίο Πληροφορικής ή Μαθηματικών
ΠΕ20 με πτυχίο Μαθηματικών
11:06 μ.μ. - By Γιώργος Γώγουλος 0

0 σχόλια:

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016

Επιμορφωτικό πρόγραμμα εκπαιδευτικών Πληροφορικής "py4hs: Μαθαίνοντας και Διδάσκοντας Python Μέσα κι Έξω από το Σχολείο"

Το Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών
Πολυμέσων TUC/MUSIC (http://www.music.tuc.gr) που ανήκει στη Σχολή
Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης
(http://www.ece.tuc.gr), διοργανώνει εξ αποστάσεως επιμορφωτικό
πρόγραμμα για τη γλώσσα προγραμματισμού Python
(http://www.music.tuc.gr/projects/py4hs/). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς Πληροφορι­κής που διδάσκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
και υποστηρίζεται μέσω του προγράμματος CS4HS της Google (http://cs4hs.com).

Πληροφορίες για το πρόγραμμα, τη διαδικασία υποβολής και τις
προϋποθέσεις συμμετοχής δίνονται στο συνημμένο έγγραφο. Παρακαλούμε όπως
το προωθήσετε στα σχολεία της περιοχής σας ώστε να λάβουν γνώση οι
ενδιαφερόμενοι.

Σημειώνω ότι το παραπάνω πρόγραμμα γίνεται σε συνεργασία και με το υλικό των συναδέλφων Μπουκέα και Βασιλάκη http://pythonies.mysch.gr/
2:34 π.μ. - By Γιώργος Γώγουλος 0

0 σχόλια:

Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016

Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2016-17

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας το Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2016-17, ΦΕΚ 1640/09-06-2016.
Οι βασικές αλλαγές που εντοπίζονται είναι:
  • σύνολο ωρών διδασκαλίας 32
  • η θεσμοθέτηση των τετραμήνων
  • η ενσωμάτωση των Βιωματικών Δράσεων στα υπάρχοντα γνωστικά αντικείμενα
  • υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα στο 1ο τετράμηνο ανά γνωστικό αντικείμενο
  • υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα ή εναλλακτικά μια συνθετική εργασία στο 2ο τετράμηνο, για τα μαθήματα στα οποία δεν θα προβλέπονται προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις τον Ιούνιο 
  • επέκταση του διδακτικού χρόνου μέχρι τέλος Μαΐου
11:32 μ.μ. - By Γιώργος Γώγουλος 0

0 σχόλια:

Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α ́ & Β ́ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. - σχολικό έτος 2016-17

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α ́ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β ́ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α ́ 83).
Σχετικό ΦΕΚ: 1567/02-06-2016

Για την Πληροφορική στην Α΄ τάξη (2 ώρες διδασκαλίας) αναφέρεται, ότι όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος είναι μεγαλύτερος από 16, το τμήμα χωρίζεται σε 2 ομάδες που διδάσκονται εναλλάξ "Πληροφορική" και  "Ερευνητική εργασία στην Τεχνολογία"

11:55 μ.μ. - By Γιώργος Γώγουλος 0

0 σχόλια:

Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016

Δωρεάν ολοκληρωμένο βοήθημα για το μάθημα ΑΕΠΠ

Οι συγγραφείς

Σαρημπαλίδης Ιωάννης
Μιχαηλίδης Νικόλαος
Μισαηλίδης Άνθμιμος

... μας ενημερώνουν για την έκδοση ενός δωρεάν ολοκληρωμένου βοηθήματος για το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον για την Γ' Λυκείου.
Το ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο διατίθεται δωρεάν ενώ αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) φυλλάδια θεωρίας και ασκήσεων και έντεκα (11) επαναληπτικά τεστ, που καλύπτουν με ολοκληρωμένο τρόπο την ύλη αλλά και τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος.
Το βοήθημα βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://blogs.sch.gr/bookaepp/
2:50 π.μ. - By Γιώργος Γώγουλος 0

0 σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Προγραμματισμός

Ανακοινώσεις Γραφείου Τύπου ΥΠΑΙΘ

Εκδηλώσεις/Δράσεις/Επιμόρφωση ΥΠΑΙΘ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

Esos.gr Rss Feed

back to top